Şərəfli nəslin övladları – seyyidlər (İkinci hissə)

/ Bazar, 22 Mart 2020 15:17
Şərəfli nəslin övladları – seyyidlər (İkinci hissə)

(Əvvəli:  https://islam.az/az/mezhaleler/i-slam-bu-zhun-sabah/item/3817-shaeraefli-naeslin-oevladlar-seyyidlaer-birindzi-hissae)

Kimlərə seyyid deyilir?

Dini termin kimi Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s) üçüncü nəsildən babası (yəni atasının babası) Haşimin nəslindən olanları seyyid adlandırırlar. Bu mənada Peyğəmbərimizin özü də seyyid olub.

Haşim Qüreyş soyundan idi. Əsl adı Əmr ibn Əbdi-mənaf olmuş, səxavətinə görə ona Haşim ləqəbi verilmişdi. Ərəblər çörəyi xırda-xırda doğra¬yıb xörəyin içinə tökən adama haşim deyir¬lər. Əmr kasıblara bu yolla ehsan etdiyi üçün həmin ləqəbi qazanmışdı.

Haşim Məkkə şəhərinin ən nüfuzlu sakinlərindən idi. Xüsusilə, şəhərin ticarət işləri¬nə o nəzarət edirdi. Haşimin övladları ilə (Bəni-Haşimlə) qardaşı Əbdi-şəmsin övladları (Bəni-Üməyyə) arasında kin-küdurət və düşmənçilik vardı. Çünki Bəni-Üməyyə Haşimilərin maddi və mənəvi üstünlüyünə paxıllıq edirdi. Əbu Süfyanla Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s), Müaviyə ilə Əli ibn Əbutalibin (ə), Yezidlə İmam Hüseynin (ə) düşmənçiliyinin bir səbəbi də bunda idi. (Əlbəttə, onların mübarizəsinin mühüm səbəbi haqla batilin barışmazlığı idi, nəsil düşmənçiliyi ikinci dərəcəli səbəbdir).

Haşim Mədinə şəhərində Bəni-Nəccar soyundan Səlma adlı qadınla evlənmiş və dörd oğul sahibi olmuşdu. Oğullarından biri İslam Peyğəmbərinin babası Əbdülmüttəlibdir. Digər oğlu Əsəd İmam Əlinin (ə) ana babasıdır.

Haşim təqribən 510-cu ildə Şam səfəri zamanı yolda xəstələnib vəfat etdi. Onun səlahiyyətləri qardaşı Müttəlibə (İmam Şafiinin ulu əcdadına) keçdi.

Haşimin nəslindən olanlara “haşimilər” və ya “Bəni-Haşim” deyilir. Bəni-Haşim Qüreyş qəbiləsinin ən şərəfli qolu idi. Hələ cahiliyyə dövründə Məkkəni ziyarət etməyə gələn ərəbləri şəhərdə yerləşdirib onlara yemək vermək (rifadə) və Zəmzəm quyusundan su paylamaq (siqayə) ixtiyarı Bəni-Haşimdə idi. “Seyyid” kəlməsi də haşimilərə aiddir.

Bunlar da seyyiddir

Ümumilikdə Peyğəmbərin əmilərinin övladları da seyyid hesab edilirlər. Belə ki, Peyğəmbərin (s) əmisi Abbas ibn Əbdülmüttəlibin nəslindən olanlar (həmçinin, Abbasi xəlifələri), Peyğəmbərin (s) digər əmisi Əbutalibin nəslindən olanlar (İmam Əlinin (ə) qardaşı Cəfəri-təyyarın və Əqilin övladları), eləcə də, İmam Əlinin (ə) Fatimeyi-Zəhradan (ə) başqa qadınlarla izdivacından olan övladları və onların nəsli seyyiddir. Göründüyü kimi, bunlar seyyid olsalar da, Peyğəmbərin (s) zürriyyəsi deyillər.

İslam aləmində ən şərəfli seyyidlər Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s) nəslindən olanlar sayılır. O həzrətin nəsli yalnız qızı Fatimənin (ə) İmam Əli (ə) ilə izdivacından doğulmuş Həsən (ə), Hüseyn (ə) və Zeynəb vasitəsilə davam etmişdir. Sonrakı imamların nəslindən də şaxələr ayrılmışdır. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində on milyonlarla seyyid yaşayır.

Keçmişdə Ərəbistandan gələnlərin bir hissə¬si Azərbaycanda da məskunlaşmışdı. Azərbaycan ərazisində yerləşən bəzi yaşayış məntəqələrinin adındakı “seyid” kəlməsi də buradan yaranıb. Məsələn: Seyidli kəndi (Ağdam rayonu), Seyidlər kəndi (Samux, Laçın, Zəngilan və Kəlbəcər rayonları), Seyidlikəndyeri kəndi (Xaçmaz rayonu), Seyidbazar kəndi (Cəlilabad rayonu), Seyidyurd dağı (Şəki rayonu) və s.

Bunlar isə seyyid deyil

Haşimdən yuxarı nəsildən ayrılan qolların nümayəndələri, həmçinin, Haşimin qardaşlarının nəsli seyyid deyil. Məsələn, Haşimin qardaşı Müttəlibin övladları, o cümlədən, həmin nəsildən olan İmam Şafii seyyid sayılmırlar. Həmçinin, Qüreyş tayfasından olan, amma Haşimdən daha yuxarı şəcərə zəncirindən ayrılan səhabələrin heç biri (Əli ibn Əbutalibi çıxmaqla) seyyid deyil. Həmin səhabələrin bəzisinin mənsub olduqları nəsillərin adı aşağıda verilir:

Əbu Bəkr ibn Əbu Qühafə (Qüreyşin Bəni-Teym qolundan idi),

Ömər ibn Xəttab, Təlhə ibn Übeydullah və Səid ibn Zeyd (hər üçü Qüreyşin Bəni-Ədiyy qolundan idi),

Osman ibn Affan (Qüreyşin Bəni-Üməyyə qolundan idi),

Əbdürrəhman ibn Ovf və Səd ibn Əbu Vəqqas (hər ikisi Qüreyşin Bəni-Zührə qolundan idi),

Əbu Übeydə ibn Cərrah (Qüreyşin Bəni-Haris qolundan idi).

Əşəreyi-mübəşşərədən daha biri – Zübeyr ibn Avvam ata tərəfdən Qüreyşin Bəni-Əsəd soyundan və Peyğəmbərin xanımı ümmül-möminin Xədicənin qardaşı idi. Zübeyrin anası Səfiyyə isə Peyğəmbərin doğma bibisi olmuşdur. Lakin seyyidlik oğul vasitəsilə ötürüldüyü, Zübeyrin isə anası seyyidə olduğu üçün Zübeyr özü seyyid sayılmır.

(ardı var)

Şərhlər (0)

Burada hələ ki, şərh yoxdur

Sizin şərhiniz

  1. Xahiş edirik əxlaq normalarına riayət edin.
0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Please publish modules in offcanvas position.